StiBON opleidingen BV

Aanmelding

1. Deelname kan alleen geschieden door het volledig invullen van het deelnameformulier en na ontvangst van een bevestiging.

2. Aanmelding kan tot uiterlijk veertien dagen voor aanvang van de opleiding indien de betaling is verricht.

3. Daarna bekijkt StiBON Bieropleidingen B.V. of er nog mogelijkheden zijn. De opleidingen staan niet open voor personen jonger dan 18 jaar.

Betaling

4. De deelnemer ontvangt na aanmelding een factuur. Deze factuur dient binnen veertien weken voor aanvang van de opleiding op de bankrekening van StiBON Bieropleidingen BV te zijn bijgeschreven, of direct als de aanmelding op kortere termijn plaatsvindt. Zonder betaling kan de deelnemer niet deelnemen. De deelnemer is verantwoordelijk voor het op tijd betalen van de factuur.

Annulering
5. Tot vier weken voor aanvang van de opleiding kan een aanmelding door of namens de deelnemer ongedaan gemaakt worden. Er wordt dan € 25,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.
6. Bij annulering binnen vier weken voor de begindatum wordt de helft van het totaalbedrag van de opleiding in rekening gebracht. Indien de deelnemer niet annuleert is deze verplicht het totaalbedrag te voldoen.
7. Bij afmelding na aanvang van de opleiding zal geen restitutie van lesgeld plaatsvinden.
8. Mocht StiBON Bieropleidingen BV besluiten de opleiding te annuleren, dan ontvangt de deelnemer hiervan direct bericht. In dat geval ontvangt de deelnemer het volledige overgemaakte bedrag terug.

10. StiBON Bieropleidingen B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten als gevolg van annulering van een les of opleidingstraject.
StiBON Bieropleiding B.V. heeft het recht om lessen te verplaatsen, zowel in locatie als in tijd. Zij aanvaardt geen aansprakelijk voor kosten die voortvloeien uit deze verplaatsing. StiBON Bieropleiding B.V. streeft ernaar deze wijzigingen tot een minimum te beperken zodra het opleidingsrooster definitief is.
11. De deelnemer gaat akkoord met het gebruik van zijn/haar e-mailadres en/of telefoonnummer voor schriftelijke berichten die noodzakelijk zijn voor het goed verloop van de StiBON-opleiding. Het telefoonnummer zal uitsluitend gebruikt worden indien door onvoorziene omstandigheden de les vlak van te voren moet worden afgezegd. Denk hierbij aan gevaarlijke weerssituaties, dreiging, etc.

12. Indien de deelnemer aangeeft deel te willen nemen aan het examen, zal StiBON Bieropleidingen B.V. aanmelding daarvoor verzorgen. Persoonlijke gegevens zullen in dat geval met de examenuitvoerder gedeeld worden, zoals ook vermeld in de privacy verklaring, die op eerste verzoek verstrekt wordt.

Klachten
13. Klachten leiden niet automatisch tot restitutie van lesgeld.
14. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij de directie. De deelnemer ontvangt binnen een maand antwoord. De uitspraak is bindend.

Wachtlijst
15. De opleiding kent een minimale deelname van vijftien deelnemers, StiBON streeft naar een maximum aantal van vijfentwintig deelnemers per les.
16. Toewijzing geschiedt op basis van datum van binnenkomst van het inschrijvingsformulier, mits de betaling op tijd is voldaan.
17. Is een opleiding volgeboekt dan wordt de toekomstige deelnemer geplaatst op een wachtlijst. De deelnemer krijgt hierover bericht.
18. Mocht er een plaats vrijkomen dan benaderen wij degene die bovenaan de wachtlijst staat.

Opleidingsmateriaal
19. Het lesboek wordt bij de eerste les uitgedeeld.

20. Tijdens de lessen wordt bier geproefd. Dit gaat om proefhoeveelheden, uitsluitend bedoeld om de kenmerken van het bier te waarderen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor haar/zijn consumptie. De deelnemer is zelf verantwoordelijk dat hij/zij op verantwoorde wijze deelneemt aan het verkeer na afloop van de lessen. De deelnemer is niet verplicht te bier proeven, eventueel is ruiken en kijken voldoende om een bier te kunnen evalueren.
21. Alle rechten van het schriftelijke lesmateriaal zijn voorbehouden aan StiBON. Niets uit het lesmateriaal mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronische, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van StiBON Bieropleidingen B.V.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag.